Regulamin Noclegi Starówka


 

1. Wprowadzenie:


Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu obiektów noclegowych, a dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę pomiędzy właścicielem obiektu a klientem uważa się za zawartą.

 

2. Rezerwacja:


Rezerwacji noclegu dokonuje się poprzez przesłanie smsa lub telefonicznie. Rezerwacja wymaga wpłaty zaliczki 30% wartości rezerwacji. Zaliczka, zależnie od wybranej podczas rezerwacji formy płatności, powinna być wpłacona na podane na stronie konto bankowe. Brak dokonania wpłaty zaliczki w ciągu 72 godzin spowoduje anulowanie rezerwacji.

 

3. Zakres umowy najmu i regulowanie płatności:


Umowa zawarta pomiędzy posiadaczem obiektu a klientem obejmuje tylko i wyłącznie krótkotrwały wynajem obiektu. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii klienta. Płatność za wynajęcie lokalu jest dokonywana w gotówce w chwili przekazania kluczy do lokalu, z potrąceniem kwoty zaliczki. Klienci dokonujący płatności przelewem powinni dokonać tego najpóźniej na jeden dzień przed objęciem lokalu. W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda) oraz sprzątanie końcowe. Nie jest możliwe wydanie lokalu bez dokonania pełnej kwoty płatności. Płatności w ratach nie będą akceptowane. Właściciel nie będzie pobierał żadnych innych opłat dodatkowych ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej danego obiektu. W przypadku wystąpienia awarii technicznej obiektu jego posiadacz zastrzega sobie możliwość zamiany lokalu na inny o tym samym standardzie.

 

4. Przyjazd, przekazanie kluczy, wyjazd:


Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Klient zobowiązany jest do poinformowania tej osoby najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy. Standardowo można wprowadzić się od godz. 14.00 w dniu przyjazdu i należy wyprowadzić się do godz. 12.00 w dniu wyjazdu, chyba że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy lub inaczej zaznaczono na stronie internetowej danego obiektu. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

 

5. Obowiązki klienta


Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej podczas rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania firmy telefonicznie lub mailowo o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osób podaną przy rezerwacji, osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do obiektu. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym. Do obowiązków klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i koszt ich usunięcia pokrywa klient. Dotyczy to również kosztów usunięcia zabrudzenia elementów wyposażenia lokalu wymagających pralni chemicznej (np. zatłuszczona kapa/nakrycie łóżka) lub wynajęcia specjalnej ekipy do usuwania plam (np. na wykładzinie podłogowej).

 

6. Zmiany w rezerwacji:


a) Zmiana terminu pobytu:

Po dokonaniu wpłaty zaliczki jej zwrot nie przysługuje. Istnieje natomiast możliwość zmiany terminu rezerwacji po wpłacie zaliczki pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana na minimum 10 dni przed pierwotnym terminem rezerwacji.

 

b) Przedłużenie pobytu:

Termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć. W przypadku przedłużenia pobytu, klient zobowiązany jest do poinformowania firmy telefonicznie.

 

c) Zmiana liczby osób:

Liczba osób podana podczas rezerwacji może zostać zmieniona. W przypadku zmiany liczby osób, klient zobowiązany jest do poinformowania firmy telefonicznie.

 

7. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę:


W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić właściciela o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

 

8. Bezpłatny pobyt dziecka:


Dziecko do lat 4 (jedno na dwoje dorosłych), śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Podczas dokonywania rezerwacji należy podać jego wiek.

 

9. Wystąpienie siły wyższej:


W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

 

10. Postanowienia końcowe:


a/W kamienicy "Noclegi Starówka" obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

 

b/ ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w pokojach obiektu nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatury zasilanej energią elektryczną nie stanowiącą wyposażenia tych pomieszczeń

 

c/ po godzinie 22.00 nie mogą przebywać w obiekcie osoby odwiedzające naszych gości

 

d/ cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00

 

e/ po zakończeniu pobytu klucz do drzwi pokoju, po ich zamknięciu, należy pozostawić u gospodarza obiektu lub wrzucić do skrzynki na klucze znajdującej się na piętrze obiektu

 

f/ za zgubienie klucza z pokoju gość ponosi odpowiedzialność materialną w wysokości 50 zł

 

g/ do dyspozycji gości udostępniamy niestrzeżony i bezpłatny parking znajdujący się przy ul. Wodnej. Właściciel obiektów nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim rzeczy.

 

 

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU